Psyk-E Senior

 

Juni 2017

Arbetet med att färdigställa Psyk-e Senior fortgår. Endast en föreläsning återstår att filma och det färdiga programmet ser ut som följer. Intresseanmälan kan göras via Ingrid Hedlén: ingrid.hedlen@gmail.com. Kostnad för programmet är ej fastställt.

Föreläsning Föreläsare
1.      Bemötande av äldre med psykisk ohälsa Susanne Rolfner Suvanto
2.      Depression hos äldre Björn Mårtensson
3.      Depression i samband med kroppslig sjukdom Björn Mårtensson
4.      Suicid hos äldre Margda Waern
5.      Oro och aggressivitet  hos äldre  Ewa Stenwall
6.      Demens  Maria Eriksdotter
7.      Hur upplever man sig själv som demenssjuk 1 & 2 Astrid Norberg
8.      Missbruk hos äldre Evy Gunnarsson
9.      Psykofarmaka hos äldre Johan Fastbom
10. Äldrepsykiatrisk juridik  Karin Sparring Björkstén
11. Att tala om döden  Björn Mårtensson, Karin Sparring-Björkstén, Elisabeth Arborelius
12. Samtalsgrupper för äldre Ulla Peterson , Christer Sandahl, två sjuksköterskor

 

 

 

Oktober 2016

Inom kort kommer en uppdatering av psyk-e.se som handlar om psykogeriatrik och ett projekt för implementering av en ny behandlingsform för depressionsprevention för äldre. Projektet är nu avslutat och har finansierats av Stockholms Läns Landsting. Namnet är Psyk-e Senior. Nedan följer en sammanfattning av projektrapporten.

Sammanfattning

Projektet syftade till att utbilda en grupp distriktsjuksköterskor som kan ta första kontakten med äldre människor med psykisk ohälsa och självständigt leda samtalsgrupper för äldre patienter i riskzon att utveckla depression. Därutöver avsågs att ta fram ett webbaserat utbildningsprogram som kan användas för framtida utbildning i äldrepsykiatri för flera kategorier av vårdpersonal. Vi önskade även att ta fram kunskap om vilka faktorer som underlättar respektive försvårar implementering av ett utbildningsprogram av detta slag inom primärvården.

Sex distriktsjuksköterskor deltog i den preliminära utbildningen baserad på fem webbaserade filmer och utbildning i en manualbaserad metod för samtalsgrupper för äldre. Det färdiga utbildningsprogrammet består av elva filmer; 1. Bemötande av äldre med psykisk ohälsa, 2. Depression hos äldre, 3. Depression vid kroppslig sjukdom. Suicid hos äldre, 4. Beroendeproblem hos äldre, 5. Demens, 6. Hur upplever man att bli dement, 7. Oro, ångest och aggressivitet hos gamla. 8. Psykofarmakologi för äldre, 9. Psykiatrisk juridik för äldre. 10. Samtal om döden. 11. Samtalsgrupper för äldre. Till dessa elva föreläsningar kommer att fogas en kort filmad introduktion, avsedd att kunna användas som demo vid information och implementering av programmet.

Två samtalsgrupper genomfördes vid två vårdcentraler i Norrtälje. De fyra distriktssköterskor som ledde grupperna uppfattade dem som mycket värdefulla för gruppdeltagarna och ansåg att arbetet bör fortsätta. Den webbaserade utbildningen uppfattade de som meningsfull och angelägen. Den fungerade på ett bra sätt som en förberedelse inför uppgiften att leda samtalsgrupperna. Utbildningen gav också kunskap som bidrar till ett professionellt bemötande av äldre med bekymmer av psykiatrisk art.

För de deltagande patientera var grupperna en positiv upplevelse, även om det inte gav positivt utslag på det symtomindex som användes för mer än omkring en tredjedel.

De problem vi mött har varit att bereda tid för distriktssköterskorna och att få distriktsläkarna att remittera patienter till insatsen. Problemet är inte att hitta patienter eller att förmå dem att delta, utan att få distriktsläkarna att remittera lämpliga patienter till behandling.

Det tycks uppenbart att det ersättningssystem som gällde vid den tid då vi arbetade med att rekrytera vårdcentraler till projektet påverkade ansvariga chefer negativt vad gäller deras benägenhet att arbeta förebyggande på det sätt som vi avsåg att pröva. Det verkar som att en förändring av sjuksköterskornas arbetsuppgifter och tidsdisponering uppfattades som särskilt problematisk. Forskning och även vår erfarenhet från detta projekt pekar på betydelsen av en engagerad chef och intresserade kliniska ledare för att driva igenom nya sätt att arbeta på i hälso- och sjukvården, som tillexempel förebyggande arbete av det slag som vi utvecklat inom projektet.: