Psyk-E bas suicid

Psyk-E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Utbildningen har tagits fram med ekonomiskt stöd av Folkhälsomyndigheten och lanserades i maj 2019. I projektgruppen ingår Ullakarin Nyberg, Stockholms läns sjukvårdsområde, verksamhetsområde psykiatri och Marie Åsberg och Jenny Sazo, Karolinska institutet, Johanna Nordin,  Mind, Francisco Sazo,  Lidingö vuxenutbildning och Jenny Telander,  Folkhälsomyndigheten.

Innehåll och användning

Psyk-e bas suicid består av 20 filmade föreläsningar med tillhörande faktablad, filmade diskussioner och fallbeskrivningar samt en manual och en ordlista. Föreläsningarna täcker olika teman som forskning och prevention, bemötande, självmordsrisk i olika grupper, psykiatriska sjukdomstillstånd med ökad självmordsrisk samt existentiella och religiösa aspekter på självmord. Föreläsningarna ges av Sveriges främsta experter inom sina respektive områden och är baserade på bästa tillgängliga evidens.
Utbildningsprogrammet bygger på tre traditioner. Föreläsningsformen, där en expert förmedlar sina kunskaper till elever, att i studiecirkel diskutera och reflektera kring materialet samt case-pedagogik där fallbeskrivningar läggs till grund för fördjupade diskussioner som bidrar till en ökad förståelse för komplexa problem.

Föreläsningarna är avsedda och utformade för att visas i en sammanhållen grupp med avbrott för diskussion och reflektion kopplat till egna erfarenheter, associationer och reaktioner. Ett utbildningstillfälle tar ca två timmar där föreläsningen tar ca 20-30 minuter och övrig tid ägnas åt diskussion och reflektion.

Vem kan använda Psyk-E bas suicid?

Utbildningen riktar sig till en bred målgrupp inom t ex kommuner, regioner och inom privat och ideell sektor där det finns intresse av fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå suicidnära människor. Utbildningen kan användas av personal inom en och samma arbetsgrupp med likvärdig utbildningsbakgrund men den kan också användas i sammansatta grupper av personal från olika områden och med olika utbildning som möter samma klienter/patienter.

Utvärdering och intyg

Inför och efter genomförd utbildning finns möjlighet att göra en utvärdering. Efter avslutad utbildning kan man skiva ut ett kursintyg.

Kostnad

Utbildningen levereras på ett USB-minne och får läggas över på en dator som tillhör verksamheten och är lösenordsskyddad. Hela programmet kan användas för ett obegränsat antal grupper inom verksamheten till en engångskostnad på 20.000 kr.

För mer information och beställning

För mer information kontakta Marie Åsberg, tfn: 070-572 45 06,  Jenny Sazo, tfn 070-777 48 24 eller Francisco Sazo  tfn: 070-757 96 93

För att beställa Psyk-E bas suicid:
skicka dina uppgifter, leveransadress och fakturaadress med referensnummer och organisationsnummer på e-post till  Jenny Sazo.

Psyk-E bas digitalt

Region Värmland, enheten för hållbar utveckling har genomfört utbildningen Psyk-E bas suicid digitalt. Under ett par månader 2020 hölls utbildningen för 49 deltagare från idéburen och offentlig sektor, det vill säga medarbetare från kommunal verksamhet, öppenpsykiatri, kuratorer från vårdcentraler, medarbetare ur kyrkan, rättspsykiatri och frivilligorganisationer som Suicide Zero och Hjärnkoll. Utbildningen hölls via Skype, där filmerna visades genom att dela skärm med deltagarna när filmen spelades upp. Alla deltagare fick två möteslänkar, en till storforum och en till diskussionsforum. Filmerna visades i storforum (två eller fler filmer åt gången) och efter filmvisning gick deltagarna in i sitt tilldelade mötesrum för gruppdiskussion. Diskussionsledare fördelades inom gruppen på ett rullande schema. Diskussionsgrupperna bestod av ca sex personer, i vissa grupper var deltagarna från en och samma arbetsplats och i andra grupper kom deltagarna från olika arbetsplatser. Efter diskussionen återvände man till storforum och såg nästa film, som följdes av ny diskussion i den mindre gruppen. Utbildningen genomfördes vid fem tillfällen, tre timmar per tillfälle och med ett par veckor mellan tillfällena. Inför varje tillfälle skickades kommande föreläsningars faktablad ut per mail som förberedelse.

Responsen från deltagarna var över lag mycket god men några synpunkter som framkom i utvärderingen var bland annat att ljudåtergivningen varit mindre bra vid tillfällen. Upplägget med många filmer per tillfälle visade sig vara något intensivt. Utbildningen hade med fördel kunnat delats upp på fler tillfällen och något kortare tid per tillfälle. För gruppdiskussionerna hade man önskat givna reflektionsfrågor i samband med filmen för att fördjupa diskussionerna. Utbildningen gav tillräcklig kunskap och har bidragit till att man i större utsträckning känner sig trygg i mötet med en människa med självmordsnära tankar.

Här hittar du utvärderingen i sin helhet. Utvärdering av Psyk-E bas digitalt, Region Värmland 2020

För mer information och uppföljning av digital version av psyk e-bas suicid kontakta gärna annika.ode@regionvarmland.se eller karen.oquin@regionvarmland.se.