Psyk-E bas arbete

Den största hälsofaran för en första linjens chef idag är arbetsrelaterad stress. Stressrelaterade sjukdomar är den största enskilda anledningen till långtidssjukskrivning i våra dagar. Stressjukdomar är svåra att behandla och blir ofta långvariga, men de kan förebyggas med relativt enkla medel.

En chef måste kunna känna igen och hantera stressignaler hos sina medarbetare, men måste också kunna hantera sin egen stress. Båda uppgifterna förutsätter kunskap. Med Psyk-E bas arbete kommer vi att ge sådan kunskap i Psyk-E bas studiecirkelformat.

Psyk-E bas arbete har sju föreläsningar som täcker olika aspekter av arbetsrelaterad psykisk ohälsa med fokus på utmattningssyndrom. Föreläsningarna är

Stress och stressreaktioner    (Marie Åsberg)

Stressjukdomar, speciellt utmattningssyndrom (Alexander Wilczek)

Hälsofrämjande ledarskap (Christer Sandahl)

Arbetsgruppens psykologi (Christer Sandahl)

Rehabilitering vid utmattningssyndrom (Lisa Brändström)

Prevention av utmattningssyndrom med kollegiala samtalsgrupper (Ulla Peterson)

Arbetsmiljölagen i praktiken (Fredrik Mannheimer)

Under hösten 2019 kommer pilotgrupper att pröva utbildningen. På bas av deras erfarenheter kommer vi att filma korta beskrivningar av problematiska situationer (”cases”) som kommer att ligga till grund för diskussion och reflektion, tillsammans med föreläsningarna, i Psyk-E bas arbete som beräknas vara färdigt till hösten 2020.

Psyk-E bas arbete är ett kompetenshöjningsprogram för första linjens chefer och mellanchefer i företag eller organisationer och kan lämpligen kompletteras med kollegiala samtalsgrupper med personalen.

 

För mer information kontakta Marie Åsberg eller Jenny Sazo