Psyk-E bas är ett utbildningsprogram i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Psyk-E bas tillkom som en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården. Utbildningen togs fram under åren 2010-2012 i samarbete med ett antal kommuner i regionen med medel från Socialstyrelsen. Arbetet genomfördes av en projektgrupp med lång och gedigen erfarenhet av såväl psykiatri som utbildning och handledning.

Innehåll och användning

Psyk-E bas består av 18 filmade föreläsningar av svenska experter om olika psykiatriska ämnesområden, en filmad föreläsning om den självupplevda depressionen samt en filmad fallvinjett om hot och våld. Fallvinjetten tjänar som underlag för diskussion om bemötande och är hämtad ur en verklig situation men spelas av skådespelare.

Föreläsningarna är uppdelade i korta avsnitt om ca fem minuter, varefter tid ges till frågor och diskussion. Varje föreläsning tar sammanlagt 20-30 minuter, medan lektionstiden bör vara ca 2 timmar. Det fulla programmet tar ungefär en termin med lektion en gång i veckan. Givetvis kan man också använda delar av programmet. Även om föreläsningarna kan användas för självstudier blir inlärningseffekten avsevärt mycket större om de används som avsett, nämligen i en studiecirkelgrupp under handledning av en utbildningsledare. Trailers till föreläsningarna och övrig information finns även tillgängliga via Kunskapsguiden

Utöver det filmade materialet ingår:

  • Faktablad som är skriftliga, illustrerade sammanfattningar av föreläsningarna
  • Frågor och svar kring samtliga föreläsningar
  • Ordlistor som förklarar begrepp som används i föreläsningarna
  • Manual som innehåller information och tips och som fungerar som ett stöd för utbildningsledare


Det filmade materialet får inte spridas utanför den egna verksamheten.

Psyk-E bas utbildningen togs fram under åren 2010-2012 med medel från Socialstyrelsen i samarbete med Stockholms läns landsting, Lidingö, Solna, Danderyd, Täby och Värmdö kommuner samt Norrtälje kommun med vårdbolaget Tiohundra. Följande patient-, brukar- och anhörigorganisationer deltog i processen och ingick i projektets rådgivande grupp: Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), Schizofreniförbundet, Riksförbundet Balans, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES), Riksförbundet Attention och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH).

Utvärdering av Psyk-E bas

Under 2012 utvärderade Malin Ljungzell, APeL Forskning och utveckling Psyk-E bas utbildningen. Utvärderingen bygger på material från en enkät till deltagare i Psyk-E basutbildningen, intervjuer med inblandade enhetschefer och intervjuer med de utbildningsledare som utbildades i projektet.

Utvärderingen kunde konstatera att Psyk-E bas har utvecklat en utbildning som kan möta grundläggande kunskapsbehov i verksamheter där personalen möter personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Kvaliteten på utbildningsmaterialet har säkrats av experter som lett projektet och ansvarat för urvalet av föreläsare i utbildningens ämnesavsnitt.

Utvärderingen visar att utbildningen varit mycket uppskattad. Utbildningen har gett deltagarna nya eller uppdaterade kunskaper om de senaste rönen kring olika diagnoser och de har fått insyn i andras yrkesroller och verksamheter.

Utbildningens upplägg gynnar ett reflekterat lärande i grupp under samtalsledning och med tillgång till stödjande material utvecklat av ämnesexperter. Deltagare, utbildningsledare och chefer vittnar om att utbildningen har gett avtryck i deras verksamheter, både för individerna i deras yrkesutövning och på arbetsplatsen som helhet.

Interna utbildningsledare har varit en bärande del i utbildningskonceptet och en tydlig framgångsfaktor i genomförandet.

Diskussionerna i grupp som har letts av utbildningsledarna har uppfattats ge det största mervärdet. Både utbildningsledarna och deltagarna bedömer att upplägget med gruppdiskussioner har skapat goda förutsättningar för deltagarna att tillägna sig ny kunskap och relatera till sitt vardagsarbete. Att utbildningen varat över en längre tidsperiod har också främjat lärandet och skapat kontinuitet.

Läs hela utvärderingen här.

Beställning
Kontakt