Psyk-E bas arbete

Den största hälsofaran för en första linjens chef idag är arbetsrelaterad stress. Stressrelaterade sjukdomar är den största enskilda anledningen till långtidssjukskrivning i våra dagar. Stressjukdomar är svåra att behandla och blir ofta långvariga, men de kan förebyggas med relativt enkla medel. En chef måste kunna känna igen och hantera stressignaler hos sina medarbetare, men måste också kunna hantera sin egen stress. Båda uppgifterna förutsätter kunskap.

Under 2019 har vi arbetat med att ta fram Psyk-E bas arbete, ett kompetenshöjningsprogram kring stress och arbetsmiljö. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om stress och utmattning kopplat till arbetsmiljö och genom att öka möjligheten att arbeta förebyggande med arbetsrelaterad stress bidra till prevention av arbetsrelaterade stressjukdomar.

Psyk-E bas arbete består av sju föreläsningar som täcker olika aspekter av arbetsrelaterad psykisk ohälsa med fokus på utmattningssyndrom. Föreläsningarna är:

Stress och stressreaktioner (Marie Åsberg)

Utmattningssyndrom (Alexander Wilczek)

Rehabilitering vid utmattningssyndrom (Lisa Brändström)

Hälsofrämjande ledarskap (Christer Sandahl)

Arbetsgruppens psykologi (Christer Sandahl)

Prevention av utmattningssyndrom med kollegiala samtalsgrupper (Ulla Peterson)

Arbetsmiljölagen i praktiken (Fredrik Mannheimer)

Under hösten 2019 har vi provat utbildningen i två pilotgrupper med första linjens chefer. I korthet meddelar samtliga deltagare att de fått såväl förnyad som fördjupad kunskap genom utbildningen. Kunskapen om de fysiska förändringarna vid utmattning, tidiga symtom på utmattning och vikten av att agera tidigt och förebygga utmattning nämns som särskilt viktig. Deltagarna har genom den nya, fördjupade kunskapen förändrat sin praktik, främst genom sitt sätt att prata om stress, genom att fråga och lyssna och att vara observant på tidiga signaler på stressrelaterad problematik hos medarbetare. Formen på utbildningen, med filmade föreläsningar av god kvalitet som bryts för reflektion i gruppen uppskattas av deltagarna. Att genom reflektion koppla föreläsningarna till sitt eget arbete upplevs som givande och stöttande.

Den kompletta utbildningen Psyk-E bas arbete beräknas vara färdig till hösten 2020.

Psyk-E bas arbete är ett kompetenshöjningsprogram för första linjens chefer och mellanchefer i företag eller organisationer och kan lämpligen kompletteras med kollegiala samtalsgrupper med personalen.

För mer information kontakta Marie Åsberg eller Jenny Sazo