Psyk-E bas senior lanserades 2018 och består av 13 filmade föreläsningar varav två är filmade gruppsamtal. Föreläsningarna handlar om igenkännande, vård och behandling av de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden hos äldre. De filmade gruppsamtalen handlar om att samtala om döden och om samtalsgrupper för äldre. Psyk-E bas senior grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga evidens från psykiatrisk, vårdvetenskaplig och socialvetenskaplig forskning men också på beprövad erfarenhet från klinisk psykiatri och socialtjänst.

Här ser du en introduktionsfilm till Psyk-E bas senior av Marie Åsberg.

Innehåll och användning

I Psyk-E bas senior ingår 13 filmade föreläsningar med tillhörande faktablad, en manual och ordlistor över termer som förekommer i föreläsningarna. Inför och efter genomförd utbildning finns möjlighet för utbildningsdeltagarna att göra en utvärdering. Efter avslutad utbildning kan man lämna ut ett utbildningsintyg.
Varje föreläsning är ca 30 minuter lång och ett utbildningstillfälle är tänkt att ta två timmar med reflektioner och diskussioner kopplat till föreläsningens innehåll.

Kostnad

För att få tillgång till det filmade materialet köper man utbildningen som levereras på en iPad mini, med alla föreläsningar och en interaktiv manual för utbildningsledaren, faktablad samt en ordlista över alla termer som förekommer i föreläsningarna. iPaden kan användas för visning i en projektor för medarbetare i verksamheten. Telefonsupport vid behov ingår. Detta alternativ kostar 21 000 kronor exklusive moms.

Man kan också köpa materialet på ett USB-minne med en manual i pdf-format. Föreläsningarna kan laddas upp på verksamhetens lösenordsskyddade intranät eller på en lösenordsskyddad dator. Materialet får användas inom den egna enheten. Detta alternativ kostar 16 000 kronor exklusive moms.

Det filmade materialet får inte spridas utanför verksamheten.