Utöver de filmade föreläsningarna med faktablad ingår Psyk-E bas arbete manual i utbildningsmaterialet. Manualen är tänkt att fungera som ett stöd för utbildningsledaren i upplägg och genomförande. Utbildningsledare kan förslagsvis vara HR-personal eller annan chefsstödjande funktion som håller i spridningen av utbildningen inom verksamheten. Utbildningsledare gör sig väl förtrogna med innehåll och upplägg, håller i strukturen och funderar som igångsättare av diskussion och reflektion kring materialet.

Här hittar du Psyk-E bas arbete manual.

Här hittar du en ordlista som förklarar begrepp som förekommer i föreläsningarna.

Innan och efter utbildning kan utbildningsdeltagarna fylla i en självskattning för att få ett mått på vad utbildningen bidragit med. Självskattningen hittar du här.