Namnet Psyk-E bas syftar på ”psyche”, det grekiska ordet för själ, som också finns i ordet psykiatri. ”E” står för elektronisk, det vill säga digital och nätbaserad. ”Bas” syftar på att kunskapen som förmedlas är baskunskap och riktar sig till medarbetare som saknar tidigare utbildning i psykiatri. Loggan består av det grekiska tecknet ”psi” som är en ofta använd förkortning för psyche. Händerna som bildar tecknet står för det omvårdande och E står för den digitala utformningen.

Vårt koncept

Under de senaste decennierna har en grupp vid Karolinska institutet arbetat med att ta fram kompetenshöjningsprogram som kombinerar expertkunskap på hög nivå med en utbildningsform som gör kunskapen lättillgänglig och användbar i vardagsarbetet. Vi arbetar med e-utbildning i studiecirkelformat som går under namnet Psyk-E bas, där korta, filmade föreläsningar av landets främsta experter på olika områden bildar utgångspunkt för diskussioner och reflekterande lärande kopplat till egna erfarenheter i sammanhållna smågrupper. Genom att arbeta med reflektion kan deltagarna i utbildningen öva upp sin förmåga att utveckla och integrera teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter.

Psyk-E bas är ett utbildningsprogram rotat i tre traditioner:
1) Den urgamla föreläsningsformen, där experten meddelar sina kunskaper till en grupp åhörare har många poänger men har sällan några genomgripande effekter på åhörarnas fortsatta arbete.
2) Studiecirkeln är ett klassiskt och hittills oöverträffat sätt att få deltagare att diskutera ett studiematerial och därigenom införliva den nya kunskapen med sina egna erfarenheter.
3) Case-pedagogik där fallbeskrivningar läggs till grund för diskussioner är ett oöverträffat sett att skapa förståelse för komplexa problem.

Dessa tre traditioner möjliggör en utbildning som kombinerar föreläsningar av landets absolut bästa kompetens inom sitt område ihop med studiecirkelns oöverträffade förmåga att få deltagarna att integrera den nya kunskapen och implementera den i sitt dagliga arbete. När kunskapen förmedlas i elektroniskt format möjliggörs en storskalig spridning av högkvalitativt utbildningsmaterial.

Filmade föreläsningar med faktablad

De filmade föreläsningarna ges av Sveriges främsta experter inom sina respektive områden och är baserade på bästa tillgängliga evidens. Föreläsningarna är avsedda och utformade för att visas i en sammanhållen grupp med avbrott för diskussion och reflektion. Tanken är att utbildningsdeltagarna skall diskutera och reflektera över egna, tidigare konkreta erfarenheter, reaktioner och associationer till aktuellt kunskapsområde i en sammanhållen grupp för ett ökat lärande. Detta gör det möjligt för deltagarna att relatera undervisningsmaterialet till sig själv och sitt eget arbete och dela med sig tillsammans i gruppen, vilket är en stor pedagogisk fördel. Till varje föreläsning finns ett faktablad, en illustrerad sammanfattning skriven av en medicinjournalist i samråd med författaren.

E-utbildning i studiecirkelformat

Internetbaserad, digital utbildning ligger i tiden, men erfarenheten visar att många webbaserade utbildningsprogram inte kommer till full användning. Orsaken kan vara att utbildningen inte uppfattas som tillräckligt intressant eller relevant för att man ska vilja avsätta tid för den. En annan orsak kan vara att det är svårt att implementera, omsätta kunskapen i praktisk handling när man inte reflekterat över den. En väg att öka förankring av teoretisk forskningsbaserad kunskap i det dagliga arbetet kan vara att arbeta i studiecirkelform.

E-utbildning har uppenbara fördelar. Deltagarna kan t ex själva ta del av föreläsningarna både före och efter gruppdiskussionerna. Då filmerna är korta och lättillgängliga kan de tillsammans med faktabladen också användas som ett uppslagsverk, som kan konsulteras i olika frågor som uppstår under arbetets gång. Man kan återkomma till materialet obegränsat antal gånger inom verksamheten.

E-utbildning har inte några geografiska begränsningar. Samma kunskapsmaterial kan spridas över hela landet samtidigt som studiecirkelformatet gör det möjligt att anpassa implementeringen efter lokala förhållanden.

Att kombinera E-utbildning med diskussion och reflektion i studiecirkelform fördjupar lärandet och förankrar kunskapen. Case-metodik i form av att diskutera faktiska, självupplevda händelser och situationer, där det inte finns några korrekta svar men där man analyserar och diskuterar med utgångspunkt i materialet är ett oöverträffat sätt att hantera komplexa problem. Genom att öva sig tillsammans med andra i att reflektera över komplicerade situationer ökar man såväl förståelsen som möjligheten att finna lösningar.

Rekommenderat är att deltagarna i utbildningen bidrar med att dela egna, självupplevda situationer och erfarenheter kopplat till föreläsningarna. Dessa egna fall och situationer bidrar till gemensamt problembaserat och reflekterande lärande där man kopplar ihop forskningsbaserad teoretisk kunskap och egenupplevd praktik för en fördjupad kunskap.

Kostnadseffektiv kompetenshöjning

Psyk-E bas utbildningarnas flexibilitet innebär att de kan skräddarsys med hänsyn till det lokala behovet. Formatet innebär också att utbildningarna kan genomföras på arbetsplatsen med utbildningsledare från verksamheten, vilket har stora fördelar såväl pedagogiskt som ekonomiskt.
Materialet kan användas ett obegränsat antal gånger för medarbetare inom en och samma verksamhet.

  • Inspelade föreläsningar medger en oöverträffad spridningseffekt
  • Föreläsningarna ger ett underlag för diskussion om möjliga förhållningssätt med ny och fördjupad kunskap
  • Man kan återkomma till materialet och det kan användas många gånger
  • Studiecirkelformatet ökar möjligheten till implementering och integrering av den nya kunskapen i det dagliga arbetet
  • Faktablad där föreläsningen sammanfattas i text ger ännu en möjlighet att ta till sig kunskapen

Tidsåtgång

Ett utbildningstillfälle tar ca en till två timmar där föreläsningen är ca 20-30 minuter lång och övrig tid ägnas åt diskussion och reflektion.
Utbildningarna består av olika antal föreläsningar vilket gör att den totala tidsåtgången varierar beroende på utbildning och upplägg.

Våra utbildningar

Psyk-E bas grundkurs 2022 är en utbildning i allmän, grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Utbildningen är en reviderad och uppdaterad version av den första Psyk-E bas utbildningen och består av 22 filmade föreläsningar, en filmad föreläsning om den självupplevda depressionen samt en filmad fallbeskrivning om hot och våld.

Psyk-E bas senior lanserades 2018 och består av 14 filmade föreläsningar varav två är filmade gruppsamtal. Föreläsningarna handlar om igenkännande, vård och behandling av de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden hos äldre. De filmade gruppsamtalen handlar om att samtala om döden och om samtalsgrupper för äldre. Psyk-E bas senior grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga evidens från psykiatrisk, vårdvetenskaplig och socialvetenskaplig forskning men också på beprövad erfarenhet från klinisk psykiatri och socialtjänst.

Psyk-E bas suicid, en utbildning i suicidprevention lanserades 2019 efter ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Psyk-E bas gruppen vid Karolinska institutet. Utbildningen består av 20 filmade föreläsningar, filmade diskussioner och fallbeskrivningar. Föreläsningarna täcker olika teman som forskning och prevention, bemötande, självmordsrisk i olika grupper, psykiatriska sjukdomstillstånd med ökad självmordsrisk samt existentiella och religiösa aspekter på självmord.

Psyk-E bas arbete är en utbildning riktad till första linjens chefer för att förmedla kunskap om och öka möjligheterna att arbeta förebyggande med stress och utmattningssyndrom kopplat till arbete och arbetsmiljö. Psyk-E bas arbete är består av sju föreläsningar på olika teman som kopplar till arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom samt två filmade samtal där Pia Dellson, psykiatriker och författare berättar om sina egna erfarenheter av att drabbas av och återhämta sig från utmattningssyndrom. Psyk-E bas arbete lanserades 2021.

Psyk-E bas anhörig (2021) är ett studiematerial för anhöriga som lever med närstående med utmattningssyndrom och som själva kan löpa ökad risk för att drabbas av stressrelaterad ohälsa och består av fyra filmade föreläsningar. Ämnena för föreläsningarna är dels faktakunskaper kring stress och utmattning, dels aspekter på att vara anhörig. I utbildningen ingår även två filmade samtal med Pia Dellson, psykiatriker och författare som berättar om sina egna erfarenheter av att drabbas av och återhämta sig från utmattningssyndrom. Syftet med anhöriggruppen är att bidra till kunskap och fördjupad förståelse kring stress och utmattning. Gruppsammankomsterna kan också innebära möjlighet till emotionell avlastning och stöd av medmänniskor med liknande erfarenheter. Utbildningen finansierades med hjälp av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Utbildningen kan användas i verksamheter som arrangerar stödverksamheter för anhöriga, exempelvis anhörigkonsulenter, personal inom psykiatrin, socialpsykiatrin, studenthälsan, patient- och anhörigföreningar.

Psyk-E bas krisstöd (2022) är ett studiecirkelbaserat utbildningsprogram som avser att ge kunskap om kris- och stressreaktioner och tid för gemensam reflektion. Avsikten är att deltagarna skall kunna använda den evidensbaserade kunskapen för att bättre förstå och hantera stressreaktioner hos sig själva och andra och att de tränas i att kommunicera kring stress och stressreaktioner. Utbildningen vänder sig främst till läkare och vård- och omsorgspersonal.

Användarvillkor

För att få tillgång till det filmade materialet betalar man en engångskostnad och får tillgång till utbildningen i två år genom Karolinska institutets utbildningsplattform Canvas. Grundkostnaden är då materialet får användas för upp till 100 medarbetare i ett obegränsat antal grupper inom en och samma organisatoriska enhet.

Det filmade materialet, länk eller lösenord får inte spridas utanför den egna enheten.

Kostnad

Psyk-E bas

Psyk-E bas senior

Psyk-E bas suicid

Psyk-E bas arbete

Psyk-E bas anhörig

Psyk-E bas krisstöd

22 200 kr

22 200 kr

29 000 kr

48 500 kr

27 600 kr

25 200 kr

Moms tillkommer med 25 %

Vi håller gärna i utbildningen Psyk-E bas arbete för era chefer. Vi kan också ordna en utbildning för era utbildningsledare i valfri Psyk-E basutbildning. Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

Sagt av användare:

”Jag har fått en bra grund att stå på och känner mig tryggare i min yrkesroll”