Psyk-E bas senior lanserades 2018 och består av 14 filmade föreläsningar varav två är filmade gruppsamtal. Föreläsningarna handlar om igenkännande, vård och behandling av de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden hos äldre. De filmade gruppsamtalen handlar om att samtala om döden och om samtalsgrupper för äldre. Psyk-E bas senior grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga evidens från psykiatrisk, vårdvetenskaplig och socialvetenskaplig forskning men också på beprövad erfarenhet från klinisk psykiatri och socialtjänst.

Här ser du en introduktionsfilm till Psyk-E bas senior av Marie Åsberg.

Innehåll och användning

I Psyk-E bas senior ingår 14 filmade föreläsningar med tillhörande faktablad, en manual och ordlistor över termer som förekommer i föreläsningarna. Inför och efter genomförd utbildning finns möjlighet för utbildningsdeltagarna att göra en utvärdering. Efter avslutad utbildning kan man lämna ut ett utbildningsintyg.
Varje föreläsning är ca 30 minuter lång och ett utbildningstillfälle är tänkt att ta två timmar med reflektioner och diskussioner kopplat till föreläsningens innehåll.

Det filmade materialet får inte spridas utanför verksamheten.