Den största hälsofaran för en första linjens chef idag är arbetsrelaterad stress. Stressrelaterade sjukdomar är den största enskilda anledningen till långtidssjukskrivning i våra dagar. Stressjukdomar som utmattningssyndrom är svåra att behandla och blir ofta långvariga, men de kan förebyggas med relativt enkla medel. En chef måste kunna känna igen och hantera stressignaler hos sina medarbetare, men måste också kunna hantera sin egen stress. Båda uppgifterna förutsätter kunskap.

Psyk-E bas arbete är ett kompetenshöjningsprogram kring stress och arbetsmiljö för första linjens chefer och mellanchefer i företag eller organisationer, kommuner, regioner, privat och ideell sektor där det finns behov och intresse av fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå stressrelaterad ohälsa hos medarbetare. Utbildningen är tänkt att användas av och för chefer med arbetsmiljö- och personalansvar inom ett och samma verksamhetsområde med likvärdig utbildningsbakgrund, men kan också användas i sammansatta grupper av chefer från olika områden och med olika utbildning.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om stress och utmattning kopplat till arbetsmiljö samt genom att öka möjligheten att arbeta förebyggande med arbetsrelaterad stress kunna bidra till prevention av arbetsrelaterade stressjukdomar. Utbildningen kompletteras lämpligen med kollegiala samtalsgrupper för medarbetare. Psyk-E bas arbete lanserades 2021.

Innehåll och användning

Psyk-E bas arbete består av sju föreläsningar på olika teman som kopplar till arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom samt två filmade samtal där Pia Dellson, psykiatriker och författare berättar om sina egna erfarenheter av att drabbas av och återhämta sig från utmattningssyndrom. Föreläsningarna är ca 30 minuter långa och är tänkta att ses med avbrott för reflektion och diskussion där innehållet kopplas till egna erfarenheter och upplevelser. Varje kurstillfälle tar ca 1,5–2 timmar, vilket ger 14-18 timmars utbildning, beroende på upplägg.

Föreläsningsfilmerna får användas för medarbetare inom den egna organisationen men inte spridas vidare på något sätt.


Vi håller gärna utbildningen åt er. Kontakta oss för mer information och kostnadsförslag.

Sagt om Psyk-E bas arbete

Tidigare utbildningsdeltagare ur pilotgrupperna anser att de fått såväl ny som fördjupad kunskap genom utbildningen. Kunskapen om tidiga symtom och de fysiska förändringarna vid utmattning, samt vikten av att agera tidigt för att förebygga utmattning nämns som särskilt viktig. Deltagarna har genom den nya, fördjupade kunskapen förändrat sin praktik, främst genom sitt sätt att prata om stress, genom att fråga, lyssna och vara observant på tidiga signaler på stressrelaterad problematik hos medarbetare. Formen på utbildningen, med filmade föreläsningar av hög kvalitet som bryts för reflektion i gruppen har varit uppskattad av deltagarna. Att genom reflektion koppla innehållet i föreläsningarna till sitt eget arbete upplevs som givande och stöttande.